Инструмент за оценка за валидиране на компетентността на младите хора „Чувство за инициатива и предприемачество“

Тест за самооценка на обучаеми младежи

Целта на теста е да се оценят уменията на обучаемите, получени чрез неформални материали за обучение, за да се валидират компетенциите, свързани с лайфстайл предприемачество. Този тест трябва да се попълни преди и след обучението. Тестът се състои от 30 въпроса с множествен избор. Моля, изберете правилни/я/те отговор/и на всеки въпрос. След приключване на теста системата ще Ви предостави общия Ви резултат (в проценти). При попълване на този тест ще видите какво представлява тестът като метод за оценка.

След приключване на всеки въпрос се предоставя обяснение на отговора. Обяснението идва само в случай на грешен отговор. След като завършите теста, системата ще Ви предостави меню, в което ще видите резултата си (брой въпроси, на които отговорите ви са правилни) и оценка от теста (в проценти). Вижте извадката от таблицата по-долу, която показва, че тестът е завършен успешно, ако резултатът е не по-нисък от 80% и поне 24 отговора са верни.

Моля, запазете резултатите от теста за допълнителна справка.

Общ брой въпроси Пълен резултат Оценка Резултат
30 30 80% 24