ΚΑΙΝΟΤΌΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΜΕΣΩ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Λειτουργοί νεολαίας ως εκπαιδευτές