ΚΑΙΝΟΤΌΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΜΕΣΩ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Ενότητα 1

Κοινωνική καθοδήγηση ως προς την αυτοεργοδότηση ως τρόπος ζωής των νέων με λιγότερες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένου νέων εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) μέσω νέου εξατομικευμένου προγράμματος μη τυπικής μάθησης.