ΚΑΙΝΟΤΌΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΜΕΣΩ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Ενότητα 3

Επικύρωση των ικανοτήτων «Αίσθηση πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας»