ΚΑΙΝΟΤΌΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΜΕΣΩ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
E-TOOLKIT FOR YOUTH WORKERS

This E-toolkit for youth workers consists of two parts:

  • the first part is dedicated for youth worker as a trainer. The main aim of this part is to help youth worker to learn how work with the developed SELF-E Training course.
  • the second part is dedicated for youth worker as a teacher with the main aim to introduce him the developed within the project training materials for work with the youth learners.
Λειτουργοί νεολαίας ως
εκπαιδευόμενοι
Λειτουργοί νεολαίας ως
εκπαιδευτές